Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

„SPORTOWY KLUB MODELARSKIE RC”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Sportowy Klub Modelarski RC” (skrótowa nazwa „SKMRC”) i zwany jest w dalszej części niniejszego Statutu Klubem.
 2. Klub działa na mocy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2261), Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133), , Ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (t.j. Dz.U. 2007 Nr 226, poz. 1675 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Polski.
 2. Klub jest klubem interdyscyplinarnym, zrzeszającym sympatyków i modelarzy różnych rodzajów dyscyplin modelarstwa.
 3. Siedzibą Klubu jest adres: 97-330 Kłudzice 56

§ 3.

 1. Klub zawiązany jest na czas nieokreślony.
 2. Klub posiada osobowość prawną.
 3. Klub może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Klub może należeć do innych krajowych związków i organizacji.

§4

Działalność Klubu oparta jest na pracy społecznej członków.

ROZDZIAŁ II.

CELE STATUTOWE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5

 1. Celem Klubu jest:
 1. Krzewienie kultury fizycznej i sportu w zakresie uprawiania modelarstwa;
 2. Popularyzacja modelarstwa, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych związanych z nauką, techniką i sztuką wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
 3. Popularyzacja modelarstwa, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych związanych z nauką, techniką i sztuką wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
 4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. Aktywizacja działalności osób w wieku emerytalnym;
 6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 7. Propagowanie i popieranie działań dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

2. Klub prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczeństwa.

§ 6

Klub realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1. Integrowanie środowiska modelarskiego;

2. Reprezentowanie członków Klubu wobec instytucji centralnych, samorządowych i regionalnych;

3. Prowadzenie, bieżące konserwacje i modernizacje lotniska modelarskiego;

4. Organizowanie lub współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych;

5. Organizowanie lub współorganizowanie pokazów, wystaw, warsztatów i prelekcji;

6. Organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami klubu;

7. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzacyjnej wśród dzieci i młodzieży
w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki z uwzględnieniem tematyki modelarskiej;

8. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie sportów modelarskich i aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych;

9. Reprezentowanie członków Klubu w sprawach ubezpieczeniowych;

10. Współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

§7

 1. Klub nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza wyłącznie na działalność statutową.
 2. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej,

ROZDZIAŁ III.

CZŁONKOWIE KLUBU – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne, realizujące, popierające lub sympatyzujące z celami Klubu, które złożą pisemną deklarację.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klub.
 3. Członkowie założyciele po zarejestrowaniu Klubu stają się członkami zwyczajnymi.

§9

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych;
 2. Członków wspierających;
 3. Członków honorowych.

§10

 1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba fizyczna, popierająca cele statutowe i pragnąca w nim działać.

2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i na podstawie uchwały Zarządu Klubu.

3. Członkowie małoletni w wieku 16 do 18 lat, posiadają wszelkie prawa członka zwyczajnego. Mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, ze w składzie Zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

4. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Klubu na zasadach określonych w art. 3 pkt.3 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

5. Cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania, może być członkiem Klubu na zasadach ogólnych.

§11

 1. Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu.
 2. Członkiem wspierającym staje się poprzez złożenie pisemnej deklaracji i na podstawie uchwały Zarządu Klubu.
 3. Członek wspierający, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w §13 ust. 2 do 6 niniejszego Statutu.,
 4. Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał władz Klubu.
 5. Osoba prawna działa w Klubie poprzez swojego przedstawiciela.

§12

 1. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu.
 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu lub na wniosek pięciu członków Klubu.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich i mają wszelkie prawa członka zwyczajnego.

§13

Członkowie zwyczajni maja prawo:

 1. Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do Władz Klubu;
 1. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Klubu;
 2. Noszenia symboli Klubu;
 3. Zgłaszania wniosków do Zarządu dotyczących działalności Klubu;
 4. Uzyskiwania informacji od Władz Klubu, w sprawach dotyczących działalności Klubu;
 5. Odwoływania się od postanowień Władz Klubu;
 6. Korzystania z lotniska modelarskiego na zasadach określonych regulaminem lotniska;
 7. Udziału w imprezach organizowanych przez Klub.

§ 14

Członkowie zwyczajni Klubu mają obowiązek:

 1. Brania udziału w działalności Klubu i w realizacji jego celów;
 2. Przestrzegania Statutu i uchwał Władz Klubu;
 3. Dbania o mienie Klubu;
 4. Uczestniczenia w zebraniach Klubu;
 5. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Klubie;
 6. Przyczyniania się swoją postawą do wzrostu roli i znaczenia Klubu.

§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu – w formie pisemnej rezygnacji złożonej osobiście do Zarządu lub w formie dokumentowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Zarządu ;
 2. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
 3. Wykluczenia przez Zarząd z powodu rażącego naruszenia zasad Statutu;
 4. Śmierci członka Klubu;
 5. Utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§16

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie nie przyjęcia w poczet członków Klubu lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebranie Członków.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE KLUBU

§17

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Komisja Rewizyjna;
 3. Zarząd.

§18

Kadencja władz:

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się przez Walne Zebranie Członków Klubu w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów członków upoważnionych do głosowania,
 2. Członkowie mogą być wybrani w tych samych wyborach w tym samym głosowaniu jedynie do jednego organu wybieralnych władz Klubu.

§19

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest raz w roku jako zebranie sprawozdawcze.
 3. W Walnym Zebraniu Członków Klubu biorą udział:
 1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Termin i miejsce obrad Walnego Zebrania Członków Klubu Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków poprzez internet, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania, podając porządek obrad, dla jakiego zostało zwołane. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub na pisemny wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych Klubu, nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych w pierwszym terminie.
 6. W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie, podczas obrad Walnego Zebrania Członków Klubu w drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych Klubu.

§20

Ewentualne zmiany w proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Klubu nie mogą być rozszerzane o:

 1. zmiany w Statucie,
 2. wniosek o rozwiązanie Klubu.

§21

Walne Zebranie Członków Klubu jest uprawnione do decydowania o wszystkich sprawach, które należą do zakresu działania Klubu, w szczególności:

 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu,
 2. Uchwalania zmian Statutu,
 3. Wybór i odwoływanie wszystkich wybieralnych władz Klubu lub ich członków,
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. Podejmowanie Uchwał w sprawie nadania lub pozbawienia godności członka honorowego,
 7. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub jego władze,
 8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§22

Zarząd będąc najwyższą władzą Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami członków, kieruje jego bieżącą działalnością, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Klubu.

§23

 1. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, w tym: prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
 2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 4. Posiedzenie Zarządu zwołuje członek Zarządu.
 5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
 6. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego składu: prezesa, jego zastępcę oraz skarbnika,
 7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§24

Do zadań Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Klubu,
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. Przygotowanie projektów regulaminów działania Klubu,
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,
 5. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 7. Przyznawanie wyróżnień i nagród oraz wymierzanie kar statutowych,
 8. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
 9. Prowadzenie dokumentacji Klubu,
 10. Podejmowanie uchwał związanych z bieżąca działalnością Klubu,
 11. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Klubu,
 12. Informowanie członków o bieżącej działalności Klubu,
 13. Udzielanie w terminie 14 dni odpowiedzi na zapytania Komisji Rewizyjnej,
 14. Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Członków Klubu,
 15. Uchwalanie wysokości składek Klubu oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Klubu.

§25

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu,
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków,
 3. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 4. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. Na swym pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swojego składu: przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza,
 6. Uchwały Komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie statutowej działalności Klubu,
 2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków Klubu,
 3. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz Zarządu Klubu
 4. Występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu Klubu,
 5. Składanie wniosku o absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków Klubu,
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§27

Członkowie Komisji rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Klubu.

§28

W przypadku gdy skład wybieralnych władz Klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują członkowie zwyczajni na zwołanym w tym celu Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Klubu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§29

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
  a. Składki członkowskie
  b. Dotacje
  c. Darowizny, zapisy i spadki
  d. Dochody z ofiarności publicznej e. Dochody z działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego (Ustawa z dnia
  24 kwietnia 2003 r. DZ.U z dnia 29 maja nr 96 poz.873)

§30

 1. Tryb płacenia składek członkowskich określa Zarząd.
 2. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Środki pieniężne muszą być przechowywane na koncie Klubu.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu do kwoty 9999,00 zł lub jej równowartości w euro , podejmuje Zarząd Klubu na podstawie swoich uchwał z powiadomieniem elektronicznym wszystkich członków, powyżej tej kwoty Walne Zebranie Członków.
 5. Zabrania się:
 6. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 1. przekazywania majątku Klubu na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 2. wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 3. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
  w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§31

 1. Klub odpowiada za swoje zobowiązania wyłącznie swoim majątkiem.
 2. Członkowie klubu nie odpowiadają za zobowiązania Klubu własnym majątkiem.

§32

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli w szczególności
w sprawach majątkowych, Klub reprezentowany jest przez minimum dwóch członków zarządu działających łącznie.

ROZDIAŁ V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu się Klubu Walne Zebranie Członków powołuje likwidatora [ oraz określa sposób likwidacji i przeznaczenie majątku Klubu z zastrzeżeniem ustępu następnego.
 3. Majątek Klubu może być przeznaczony wyłącznie na cele charytatywne.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy: